Các trung gian thanh toán đã kết nối

PAYGOV cung cấp các trung gian thanh toán

PAYGOV

CỔNG HỖ TRỢ THANH TOÁN QUỐC GIA

Hệ thống PayGov được phát triển không làm chức năng thanh toán trực tuyến mà thực hiện chức năng tạo lập nền tảng hỗ trợ các Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của các bộ, ngành, địa phương kết nối với các hệ thống trung gian thanh toán để tra cứu, thực hiện thanh toán, hoàn trả, tra soát, đối soát và quyết toán dịch vụ công trực tuyến một cách thống nhất trên toàn quốc.

Về lâu dài, Hệ thống PayGov sẽ được phát triển, không chỉ phục vụ hỗ trợ thanh toán các dịch vụ công trực tuyến mà còn mở rộng phạm vi hỗ trợ tra cứu và thanh toán trực tuyến cho các dịch vụ, tiện ích như y tế, giáo dục, điện, nước…, hướng đến xây dựng Chính phủ số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số.

QUY TRÌNH THANH TOÁN

Thủ tục hành chính về chi trả các khoản phí liên quan